Valeriya Mechkova

Valeriya Mechkova is a doctoral candidate in political science at the University of Gothenburg.